Klávesové skratky vo Windows XP

Rozsiahly zoznam klávesových skratiek používaných v systéme Windows XP a v aplikáciách integrovaných v systéme. V článku nájdete vyše 100 skratiek s popisom a funkciou.

Všeobecné klávesové skratky

• CTRL + C (kopírovanie)
• CTRL + X (vystrihnutie)
• CTRL + V (vloženie)
• CTRL + Z (krok späť)
• DELETE (odstránenie)
• SHIFT + DELETE (odstránenie vybratej položky natrvalo, bez umiestnenia do Koša)
• CTRL počas presúvania položky (skopírovanie vybratej položky)
• CTRL + SHIFT počas presúvania položky (vytvorenie odkazu na vybratú položku)
• F2 (premenovanie vybratej položky)
• CTRL + ŠÍPKA DOPRAVA (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho slova)
• CTRL + ŠÍPKA DOĽAVA (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho slova)
• CTRL + ŠÍPKA NADOL (presunutie kurzora na začiatok ďalšieho odseku)
• CTRL + ŠÍPKA NAHOR (presunutie kurzora na začiatok predchádzajúceho odseku)
• CTRL + SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (označenie bloku textu)
• SHIFT a ľubovoľný kurzorový kláves (výber viacerých položiek v okne alebo na pracovnej ploche alebo označenie textu v dokumente)
• CTRL + A (výber všetkých položiek)
• F3 (hľadanie súborov alebo priečinkov)
• ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratej položky)
• ALT + F4 (zatvorenie aktívnej položky alebo ukončenie aktívneho programu)

• ALT + ENTER (zobrazenie vlastností vybratého objektu)
• ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie kontextovej ponuky pre aktívne okno)
• CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho dokumentu v programe, ktorý umožňuje otvoriť viacero dokumentov súčasne)
• ALT + TAB (prepínanie medzi otvorenými položkami)
• ALT + ESC (prechádzanie medzi položkami v poradí, v akom boli otvorené)
• F6 (prechádzanie medzi prvkami obrazovky v okne alebo na ploche)
• F4 (zobrazenie zoznamu Panel adries v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
• SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky pre vybratú položku)
• ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie systémovej ponuky pre aktívne okno)
• CTRL + ESC (zobrazenie ponuky Štart)
• ALT + podčiarknuté písmeno v názve ponuky (zobrazenie príslušnej ponuky)
• Podčiarknuté písmeno v názve príkazu v otvorenej ponuke (vykonanie príslušného príkazu)
• F10 (aktivácia panela s ponukami v aktívnom programe)
• ŠÍPKA DOPRAVA (otvorenie ďalšej ponuky napravo alebo otvorenie vedľajšej ponuky)
• ŠÍPKA DOĽAVA (otvorenie ďalšej ponuky naľavo alebo zatvorenie vedľajšej ponuky)
• F5 (aktualizácia aktívneho okna)
• BACKSPACE (zobrazenie priečinka umiestneného o úroveň vyššie v okne Tento počítač alebo v programe Prieskumník)
• ESC (zrušenie aktuálnej úlohy)
• SHIFT pri vložení disku CD do jednotky CD-ROM (zabránenie automatickému prehrávaniu disku CD)
• CTRL + SHIFT + ESC (otvorenie Správcu úloh)

Klávesové skratky v dialógovom okne

Ak v rozbaľovacích zoznamoch pre rozšírený výber stlačíte klávesy SHIFT + F8, zapne sa režim rozšíreného výberu. V tomto režime môžete pomocou kurzorových klávesov presúvať kurzor bez toho, aby ste zmenili výber. Ak chcete v tomto režime upraviť výber, stlačte klávesy CTRL + SPACEBAR alebo SHIFT + MEDZERNÍK. Rozšírený režim výberu zrušíte opätovným stlačením klávesov SHIFT + F8. Keď prejdete na iný ovládací prvok, rozšírený režim výberu sa zruší automaticky.
• CTRL + TAB (presun medzi kartami smerom dopredu)
• CTRL + SHIFT + TAB (presun medzi kartami smerom dozadu)
• TAB (presun medzi možnosťami smerom dopredu)
• SHIFT + TAB (presun medzi možnosťami smerom dozadu)
• ALT + podčiarknuté písmeno (vykonanie príslušného príkazu alebo výber príslušnej možnosti)
• ENTER (vykonanie príkazu pre aktívnu možnosť alebo tlačidlo)
• MEDZERNÍK (začiarknutie alebo zrušenie začiarknutia políčka, ak je aktívnou možnosťou začiarkavacie políčko)
• Kurzorové klávesy (výber tlačidla, ak je aktívnou možnosťou skupina tlačidiel)
• F1 (zobrazenie Pomocníka)
• F4 (zobrazenie položiek v aktívnom zozname)
• BACKSPACE (otvorenie priečinka o úroveň vyššie, ak je v dialógovom okne Uložiť ako alebo Otvoriť vybratý priečinok)

Špeciálne klávesové skratky spoločnosti Microsoft

• Kláves s logom Windows (zobrazenie alebo skrytie ponuky Štart)
• Kláves s logom Windows + BREAK (zobrazenie dialógového okna Systém – vlastnosti)
• Kláves s logom Windows + D (zobrazenie pracovnej plochy)
• Kláves s logom Windows + M (minimalizovanie všetkých okien)
• Kláves s logom Windows + SHIFT + M (obnovenie minimalizovaných okien)
• Kláves s logom Windows + E (otvorenie okna Tento počítač)
• Kláves s logom Windows + F (hľadanie súborov alebo priečinkov)
• CTRL + kláves s logom Windows + F (hľadanie počítačov)
• Kláves s logom Windows + F1 (zobrazenie Pomocníka systému Windows)
• Kláves s logom Windows + L (zamknutie klávesnice)
• Kláves s logom Windows + R (otvorenie dialógového okna Spustiť)
• Kláves s logom Windows + U (spustenie aplikácie Správca pomôcok)

Klávesové skratky pre zjednodušenie ovládania

• Pravý kláves SHIFT po dobu 8 sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Filtrovanie klávesov)
• Ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + PRINT SCREEN (zapnutie alebo vypnutie funkcie Vysoký kontrast)
• Ľavý kláves ALT + ľavý kláves SHIFT + NUM LOCK (zapnutie alebo vypnutie funkcie Klávesy myši)
• SHIFT päťkrát (zapnutie alebo vypnutie funkcie Jedným prstom)
• NUM LOCK po dobu 5 sekúnd (zapnutie alebo vypnutie funkcie Ozvučenie klávesov)
• Kláves s logom Windows + U (spustenie aplikácie Správca pomôcok)

Klávesové skratky programu Prieskumník

• END (zobrazenie konca aktívneho okna)
• HOME (zobrazenie začiatka aktívneho okna)
• NUM LOCK + kláves s hviezdičkou (*) (zobrazenie všetkých podpriečinkov vybratého priečinka)
• NUM LOCK + kláves so znamienkom plus (+) (zobrazenie obsahu vybraného priečinka)
• NUM LOCK + kláves so znamienkom mínus (-) (zbalenie vybraného priečinka)
• ŠÍPKA DOĽAVA (zbalenie aktuálneho výberu, ak je rozbalený, alebo výber nadradeného priečinka)
• ŠÍPKA DOPRAVA (zobrazenie aktuálneho výberu, ak je zbalený, alebo výber prvého podpriečinka)

Klávesové skratky pre program Mapa znakov

Po dvojitom kliknutí na znak v mriežke znakov sa môžete pohybovať v mriežke pomocou klávesových skratiek:
• ŠÍPKA DOPRAVA (presun doprava alebo na začiatok nasledujúceho riadka)
• ŠÍPKA DOĽAVA (presun doľava alebo na koniec predchádzajúceho riadka)
• ŠÍPKA NAHOR (presun o jeden riadok nahor)
• ŠÍPKA NADOL (presun o jeden riadok nadol)
• PAGE UP (presun o jednu obrazovku nahor)
• PAGE DOWN (presun o jednu obrazovku nadol)
• HOME (presun na začiatok riadka)
• END (presun na koniec riadka)
• CTRL + HOME (presun na prvý znak)
• CTRL + END (presun na posledný znak)
• MEDZERNÍK (prepnutie medzi zväčšeným a normálnym zobrazením vybratého znaku)

Klávesové skratky hlavného okna konzoly

• CTRL + O (otvorenie uloženej konzoly)
• CTRL + N (otvorenie novej konzoly)
• CTRL + S (uloženie otvorenej konzoly)
• CTRL + M (pridanie alebo odstránenie položky konzoly)
• CTRL + W (otvorenie nového okna)
• F5 (aktualizácia obsahu všetkých okien konzoly)
• ALT + MEDZERNÍK (zobrazenie ponuky okna konzoly MMC)
• ALT + F4 (zatvorenie konzoly)
• ALT + A (zobrazenie ponuky Akcia)
• ALT + V (zobrazenie ponuky Zobraziť)
• ALT + F (zobrazenie ponuky Súbor)
• ALT + O (zobrazenie ponuky Obľúbené)

Klávesové skratky pre okno konzoly MMC

• CTRL + P (tlač aktuálnej strany alebo aktívnej tably)
• ALT + kláves so znamienkom mínus (-) (zobrazenie ponuky pre aktívne okno konzoly)
• SHIFT + F10 (zobrazenie kontextovej ponuky Akcia pre vybratú položku)
• F1 (otvorenie témy Pomocníka, ak existuje, pre vybratú položku)
• F5 (aktualizácia obsahu všetkých okien konzoly)
• CTRL + F10 (maximalizovanie aktívneho okna konzoly)
• CTRL + F5 (obnovenie aktívneho okna konzoly)
• ALT + ENTER (zobrazenie dialógového okna Vlastnosti, ak existuje, pre vybratú položku)
• F2 (premenovanie vybratej položky)
• CTRL + F4 (zatvorenie aktívneho okna konzoly; ukončenie konzoly v prípade jediného okna konzoly)

Navigácia v programe Pripojenie vzdialenej pracovnej plochy

• CTRL + ALT + END (otvorenie dialógového okna Security (Zabezpečenie) systému Microsoft Windows NT)
• ALT + PAGE UP (prepnutie medzi programami zľava doprava)
• ALT + PAGE DOWN (prepnutie medzi programami sprava doľava)
• ALT + INSERT (prechádzanie medzi programami v naposledy použitom poradí)
• ALT + HOME (zobrazenie ponuky Štart)
• CTRL + ALT + BREAK (prepínanie medzi oknom a celou obrazovkou klientskeho počítača)
• ALT + DELETE (zobrazenie ponuky systému Windows)
• CTRL + ALT + kláves so znamienkom mínus (-) (umiestnenie snímky celej plochy klientskeho okna do schránky na terminálovom serveri; má rovnakú funkciu ako stlačenie klávesov ALT + PRINT SCREEN na lokálnom počítači)
• CTRL + ALT + kláves so znamienkom plus (+) (umiestnenie snímky aktívneho okna na klientskom počítači do schránky na terminálovom serveri; má rovnakú funkciu ako stlačenie klávesu PRINT SCREEN na lokálnom počítači)

Navigácia v programe Microsoft Internet Explorer

• CTRL + B (otvorenie dialógového okna Obľúbené položieky – organizovanie)
• CTRL + E (otvorenie panela Hľadať)
• CTRL + F (spustenie nástroja Hľadať)
• CTRL + H (otvorenie panela História)
• CTRL + I (otvorenie panela Obľúbené položky)
• CTRL + L (otvorenie dialógového okna Otvoriť)
• CTRL + N (spustenie ďalšej inštancie prehľadávača s rovnakou webovou adresou)
• CTRL + O (otvorenie dialógového okna Otvoriť; má rovnakú funkciu ako klávesová skratka CTRL + L)
• CTRL + P (otvorenie dialógového okna Tlačiť)
• CTRL + R (aktualizácia aktuálnej webovej stránky)
• CTRL + W (zatvorenie aktuálneho okna)