Konzola zotavenia systému Windows XP/2000 z blízka

V článku si popíšeme všetky príkazy, ktoré obsahuje konzola pre zotavenie systému Windows 2000 a XP. Pomocou konzoly môžete opraviť poškodený a spadnutý systém, takže informácie z tohto článku sa vám zídu aj v praxi. Ukážeme si ako konzolu spustiť, alebo priamo nainštalovať na disk.

Konzola pre zotavenie obsahuje 33 príkazov, ktoré vám pomôžu znova naštartovať spadnutý systém Windows a tak sa vyhnúť nutnosti reinštalácie celého systému. Konzola sa dá spustiť priamo z inštalačného CD, alebo si ju môžete nainštalovať na disk a pridať do štartovacej ponuky. V prvom prípade stačí vložiť do mechaniky inštalačné CD, nabootovať z neho a po zobrazení textovej ponuky stlačiť písmeno R, čo zodpovedá položke opraviť.
Ak chcete konzolu nainštalovať na disk, zvoľte z ponuky štart položku spustiť a zadajte príkaz:
D:\i386winnt32.exe /cmdcons
kde D je písmeno CD mechaniky, kde je vložené inštalačné CD Windows. Po potvrdení príkazu sa riaďte ďalšími pokynmi a dokončite inštaláciu. Konzola pre spustenie sa vám teraz vložila aj do štartovacej ponuky, kde si vyberáte aký systém sa má spustiť.
V konzole nemôžete spúšťať žiadne externé aplikácie a môžete používať len spomenuté príkazy. Ak chcete vedieť ako daný príkaz používať, akú ma syntax, zadajte daný príkaz s parametrom /?. Tak a teraz si pozrite aké príkazy a na čo v konzole môžete použiť:

ATTRIB – Príkaz pomocou ktorého môžete meniť atribúty jednotlivých súborov, alebo adresárov. Použiť sa dajú atribúty R-len na čítanie, S-systémový, H-skrytý, C-komprimovaný.
BATCH – Spustí súbor, ktorý obsahuje sadu príkazov pre konzolu. Takto sa dá automatizovať samotná práca s konzolou.
BOOTCFG – Opraví poškodený súbor boot.ini, v ktorom je uložená štartovacia ponuka.
CD – Príkaz zobrazí názov aktuálneho priečinka, alebo ho môžete využiť na pohyb medzi priečinkami.
CHDIR – Rovnaký ako príkaz CD.
CLS – Vymaže všetky výpisy na obrazovke.
COPY – Kopíruje určitý súbor na miesto určené ako cieľ. Ak je kopírovaný súbor komprimovaný pomocou CAB, automaticky ho rozbalí.
DEL – Príkaz sa používa pri odstraňovaní nepotrebného súboru.
DELETE – Rovnaký príkaz ako DEL.
DIR – Zobrazí zoznam súborov a pod priečinkov v aktuálnom priečinku. Zobrazuje aj atributy D-priečinok, H-skrytý, S-systémový, E-šifrovaný, R-iba na čítanie, A-archivovaný, C-komprimovaný.
DISABLE – Dokáže zakázať inštalovanú službu.
DISKPART – Príkaz na delenie disku na partície.
ENABLE – Dokáže aktivovať zakázanú službu.
EXIT – Ukončenie práce s konzolou.
EXPAND – Príkaz na dekomprimáciu CAB súborov.
FIXBOOT – Príkaz pre opravu boot sektora disku.
FIXMBR – Príkaz pre opravu MBR Master Boot Record sektora disku.
FORMAT – Sformátuje zvolený disk.
HELP – Zobrazí zoznam príkazov konzoly.
LISTSVC – Zobrazí zoznam všetkých služieb inštalovaných v systéme.
LOGON – Prihlásenie do systému.
MAP – Príkaz zobrazí mapovanie písmen jednotiek. Napríklad jednotka A: je DEVICEFLOPPY0 a pod.
MD – Vytvorí nový pod priečinok v aktuálnom priečinku.
MKDIR – Rovnaký ako príkaz MD
MORE – Zobrazí textový súbor na obrazovke.
NET – Umožňuje prideliť sieťovému bodu zdieľania písmeno jednotky.
RD – Odstráni zvolený priečinok.
REN – Zmení názov zvoleného súboru.
RENAME – Rovnaký ako príkaz REN.
RMDIR – Rovnaký ako príkaz RD.
SYSTEMROOT – Nastaví koreňový priečinok systému ako aktuálny.
TYPE – Rovnaký ako príkaz MORE.

Konzola zotavenia

Takže teraz v prípade núdze môžete použiť konzolu pre zotavenie a tak ušetriť čas strávený novou inštaláciou.