Užívateľské príkazy OS Linux 1

Používate Linux? Chcete používať Linux? Neviete ako sa v ňom pohybovať, ako ho nastavovať, aké príkazy obsahuje? Tak začnite čítať nový seriál venovaný začiatočníkom a pokročilým užívateľom Linuxu, kde sa zoznámime s konzolovými príkazmi od A do Z.

Stále nie je veľký počet užívateľov skvelého operačného systému Linux. Jedná z vecí prečo ho používa len zlomok ľudí je, že ho veľa ľudí nevedie ovládať a majú obavy, že sa v Linuxe stratia. Cieľom tohto seriálu je zoznámiť vás so základnými príkazmi systému Linux, ktoré sú podstatné a užitočné.

apropos reťazec …
Program hľadá zadané reťazce v hlavičkách manuálových stránok(manuálové stránky obsahujú nápovedu k software-u a systému a jeho príkazom) a výsledok vypisuje na štandardný výstup(väčšinou na obrazovku). Chovanie je podobné ako pri programe whatis(viď. ďalšie časti seriálu) s tým rozdielom, že sa hľadajú reťazce a nie slová. Rovnakého efektu je možné dosiahnuť pomocou príkazu man –k.

arch
Vypíše na štandardný výstup typ počítača. Obdoba uname –m.

at [voľby] čas
Vykonáva určité akcie v danom čase a dátume(nepovinné). Príkazy určené k vykonaniu sa čítajú buď zo štandardného vstupu(väčšinou klávesnica), alebo zo súboru. Vstup je ukončený znakom konca súboru EOF(v prípade štandardného vstupu sa znak EOF zadáva stlačením Ctrl+D). Čas môže byť zadaný číselne v hodinách(s voliteľnými minútami), alebo pomocou kľúčového slova. Súčasťou určenia času môže byť aj dátum v tvare mesiac a rok, deň v týždni, alebo kľúčové slovo(today alebo tomorrow). Je možné tiež zadať časový prírastok.
Detailnejšie informácie o príkaze at:
Voľby
-c úloha [úloha…] – Vypíše zadané úlohy na štandardný výstup. Pri tejto voľbe nie je nutné zadávať čas.
-d – Táto voľba má rovnakú funkciu ako príkaz atrm(viď. ďalšie časti).
-f súbor – Akcie na vykonanie sú načítané zo súboru súbor
-l [identifikačné_číslo_úlohy] – Vypíše všetky naplánované úlohy patriace užívateľovi. Ak je zadaná identifikácia úlohy, tak sa zobrazí len jedna úloha.
-m – Po vykonaní úlohy je užívateľovi zaslaný e-mail.
-q písmeno – úloha je zaradená do fronty označenej písmenom, kde písmeno je znak z intervalu a-z alebo A-Z. Implicitná je fronta a. Fronta, ktorej označenie je ďalej v abecede beží menšou prioritou.
-V – Vypíše číslo verzie.
-v – Vypíše čas kedy bude úloha vykonaná.
Čas
hh:mm [modifikátory] – Hodiny môžu byť zadané ako jednociferné alebo dvojciferné číslo. Implicitne je nastavený 24 hodinový deň. Voliteľné minúty môžu byť tiež zadávané pomocou jednej alebo dvoch číslic. Dvojbodka môže byť vynechaná ak sa použije tvar h, hh, hhmm. Napríklad 9, 9:30, 0930, 21:30. Ak chcete používať 12 hodinový čas, tak použijete modifikátory am alebo pm. Ak je použité slovo zulu je čas spracovaný ako GMT.
midnight | noon | teatime | now – Namiesto číselného určenia môžeme použiť tieto kľúčové slová. Slovo teatime znamená 16:00 a za slovom now musí nasledovať časový prírastok.
Dátum
mesiac deň [, rok]Mesiac je jeden z 12 mesiacov v tvare anglického názvu mesiaca, alebo v skrátenej forme, ktorá obsahuje prvé tri písmena mesiaca. Deň je kalendárny deň v mesiaci anglickým názvom, alebo skratkou z troch písmen. Rok je rok vyjadrený štyrmi číslicami. Ak už daný mesiac ubehol, automaticky sa ráta mesiac budúceho roka.
today | tomorrow – Tieto kľúčové slová zastupujú buď dnešný deň alebo zajtrajšok. Ak nie je zadaný dátum, at naplánuje úlohu na zajtrajšok.
Prírastok
Časový prírastok sa použije, pokiaľ chceme určiť dobu spúšťania relatívne k aktuálnemu(zadanému) času. Za číslom určujúcim počet časových jednotiek by malo nasledovať jedno z kľúčových slov minute, hour, week, month alebo year (alebo ich množné čísla). Je tiež možné použiť slovo next ako synonymum k +1

Príklady použitia at

at 1745 pm December 9
at 9:55pm Dec 9
at 4 am Saturday
at now + 5 hours

Keďže sme dnes tretí príkaz rozobrali naozaj dôkladne, pokračovať budeme až nabudúce a musím skonštatovať, že je toho ešte naozaj dosť, takže sa je na čo tešiť hlavne pre fanúšikov Linuxu.